Категории
Министерство

Проект на НИД на Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Проект на НИД на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015 г. за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух Проектът на наредбата има за цел: - актуализиране на изискванията за разполагане на пунктовете за мониторинг, документирането и периодичният преглед на пунктовете за мониторинг; - актуализиране на изискванията за осигуряване на качество на измерванията за оценката на качеството на атмосферния въздух; - актуализиране на референтните методи за оценка на концентрациите на замърсителите (методи за вземане на проби и методи за анализ), във връзка с промени в съответните стандарти; - отстраняване на неточности и технически грешки. Прилагаме проект на НИД на Наредба №12, както и мотиви за приемането и. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на mihajlovg@moew.government.bg и yuhyuseinova@moew.government.bg. Крайна дата за получаване на становища по проекта – 23 април 2017 г. С П Р А В К А за постъпилите предложения от обществената консултация на проект на НИД на Наредба №12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, публикувана на 16. 05. 2017 г. в 14. 14 часа.