Категории
Министерство

Проект на НИД на Наредба №6 за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба №6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба №6) цели: - подобряване на контролната дейност по отношение емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и като резултат от това – подобряване качеството на атмосферния въздух; - актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; - отмяна на разпоредби, които не са актуални. Прилагаме проект на НИД на Наредба №6, както и доклад за приемането и. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e.petrusenko@moew.government.bg и myordanova@moew.government.bg . Крайна дата за получаване на становища по проекта – 22 януари 2017 г. С П Р А В К А за постъпилите предложения от обществената консултация  на проект на НИД на Наредба №6 за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, публикувана на 24. 03. 2017 г. в 10. 57 часа.