Категории
Министерство

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Изменението на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети е свързано с прецизиране на текстовете на наредбата в съответствие с изменението и допълнението на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), обн. в ДВ, бр. 62/2015 г., както и с изменението на нормативната уредба, цитирана в Приложение 1 на ЗОПОЕЩ.

Подобрява се прилагането на подзаконовата нормативна уредба към ЗОПОЕЩ и се конкретизират изискванията по отношение на декларирането на достоверността на данните от операторите по чл. 17 от ЗОПОЕЩ, съгласно наредбата.

Регламентира се даването на указания на лицата по чл. 16 и чл. 17 от ЗОПОЕЩ по отношение на прилагането на наредбата и предоставянето на информацията за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ, както и изграждането и внедряването на информационна система (ИС) за поддържане на публичния регистър по ЗОПОЕЩ.

Крайна дата за съгласуване: 16.03.2016 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: a.bachvarova@moew.government.bg.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети може да видите тук.

Проектът на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук.