Категории
Министерство

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата е разработен с цел привеждане в съответствие с новите разпоредби в чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), въведени със ЗИД на ЗЗВВХВС (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 02.01.2016 г.), които предвиждат министърът на околната среда и водите да утвърждава със заповед случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронно оборудване.

В действащата към момента Наредба, случаите на освобождаване са изброени в Приложения № 2 и № 3 на Наредбата, което налага тяхната отмяна, както и отмяната на други текстове от Наредбата, свързани с тях. Освен това съществува необходимост от уеднаквяване на понятията с използваните в Закона за техническите изисквания към продуктите и с влезли в сила нови нормативни разпоредби в областта на управлението на отпадъците, а именно Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Крайна дата за съгласуване: 23.03.2016 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: pluleva@moew.government.bg и mgaygurova@moew.government.bg.

Проектът на ПМС може да видите ТУК.

Проект на доклада от министъра на околната среда и водите може да видите ТУК.