Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 208 на Министерския съвет от 27.09.2017 г., обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г.

Писмени становища може да изпращате на електронен адрес: mdotsova@moew.government.bg. Крайна дата за получаване на становища по проекта на постановление е 07.12.2018г.

Документи