Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане, изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

Проектът на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за приемане, изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет има за цел:
- Транспониране на по-голямата част от изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации в Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации.
- Изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, във връзка с необходимостта от определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.9г, ал.2 и по чл.9г, ал.13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;
- Изменение на Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, във връзка със скрийнинг, извършен от страна на Европейската комисия, във връзка с транспонирането на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010г. относно емисиите от промишлеността, отнасящи се до Глава III и Приложение V от директивата в българското законодателство;
- Изменение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, във връзка с транспониране на част от изискванията на Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.подобряване на контролната дейност по отношение емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и като резултат от това – подобряване качеството на атмосферния въздух.

Очакваме писмени становища по проекта на ПМС от заинтересованите лица на електронни адреси: e.petrusenko@moew.government.bg и myordanova@moew.government.bg .
Крайна дата за получаване на становища по проекта на ПМС – 4 юни 2018 г.

Документи