Категории
Министерство

Проект на Постановление на МС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерство на околната среда и водите за 2016 г.

С предложения проект на постановление се предвижда увеличение на предоставените трансфери по бюджета на МОСВ за 2016 г. за предоставяне на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
МОСВ администрира приходи от такси, глоби и санкции, които  на основание чл. 196, ал.2 от Закона за водите се предоставят като трансфер на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, като със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. утвърденият трансфер формиран от тези приходи е на стойност 40 млн. лева. Към 31 юли 2016 г. реализираните приходи надхвърлят утвърдените, като се очаква преизпълнението до края на годината да бъде на стойност до 15 000 000 лв. Увеличението на трансферите по бюджета на МОСВ за 2016 г. е за сметка на разчетените приходи и разходи по централния бюджет за 2016 г.

Крайна дата за съгласуване: 23.09.2016 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на e-mail: dstankulova@moew.government.bg

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерство на околната среда и водите за 2016 г. може да видите тук:

Доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук :