Категории
Министерство

Изменения в устройствените правилници на МОСВ и ИАОС

Промените в устройствените правилници на Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) произтичат от измененията в Закона за администрацията (ДВ, бр. 57/22. 07. 2016). Предвижда се възможност за осигуряването на дейностите по изпълнението и/или управлението на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори, да се назначават служители по срочно трудово правоотношение, ако техните възнаграждения са допустими за финансиране изцяло със средства от съответния проект или програма.

В тази връзка и предвид започналото изпълнение на проекти от  бенефициенти в структурата на МОСВ по ОПОС 2014-2020, ОП „Добро управление“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с проекта на постановление е предвидена възможност за наемане на допълнителни служители на срочни трудови договори на длъжност „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ към звена и структури на МОСВ, както и към ИАОС като администрация – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на околната среда и водите.

С проекта се прецизират функции на главния секретар, на инспектората, на служителя по сигурността на информацията, на дирекция „Вътрешен одит“, на дирекция „Правно-административно обслужване“ от общата администрация на МОСВ, както и на дирекции от специализираната администрация на МОСВ „Управление на водите“, „Политики по околната среда“, „Национална служба за защита на природата“, „Превантивна дейност“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“.

С изменението в Устройствения правилник на ИАОС се предвижда при изпълнение на проекти по ОПОС и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, да бъдат наемани допълнителни служители на срочни трудови договори, които да подпомагат отговорните структури в ИАОС, участващи в управлението/изпълнението на дейности по проекти или програми, като възнагражденията на тези служители ще се финансират изцяло от бюджета на съответния проект.

С проекта на постановление е извършено вътрешно преструктуриране на щатни бройки в ИАОС, което ще доведе до подобряване на организацията на работа в рамките на утвърдената численост на агенцията. Числеността на дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси“ от общата администрация на ИАОС е намалена с една щатна бройка за осигуряване на щатна бройка в дирекция „Разрешителни режими“ от специализираната администрация на ИАОС.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 2 ноември 2016 г. включително на naidenova@moew.government.bg

Пълният текст на проекта на Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове може да видите тук.

Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.