Категории
Министерство

Проект на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Проектът на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се разработва на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - ДВ, 53/13.07.2012 и e съобразен с Решение  № 411 от 19 май 2016 г. на Министерския съвет за приемане на план за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на МС от 12 август 2015 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: galieva@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта -  01.11.2016 г.

Пълният текст на проекта на наредбата може да се види тук.

Проектът на доклада от министъра на околната среда и водите може да се види тук.

Проектът на постановление на Министерския съвет може да се види тук.