Категории
Министерство

Проект на Решение на MС за ратификация на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване

Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване е допълнително споразумение към Конвенцията за биологично разнообразие, което предоставя правна рамка за ефективното изпълнение на една от трите цели на Конвенцията – справедливото и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от използването на генетичните ресурси (ГР), включително чрез подходящ достъп до ГР и подходящ трансфер на съответни технологии, вземайки предвид всички права върху тези ресурси и технологии, и чрез подходящо финансиране, допринасяйки по този начин за опазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на неговите компоненти.

Документът е приет на 29 октомври 2010 г. в рамките на Десетата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP-10, Nagoya, Japan), с Решение X/1 на конференцията на страните по Конвенцията и е в сила от 12-ти октомври 2014 г.

Протоколът се прилага за генетичните ресурси, попадащи в обхвата на чл. 15 от Конвенцията, както и за ползите, произтичащи от използването на тези ресурси. В обхвата на документа попадат и традиционните знания, свързани с използването на генетичните ресурси и ползите, произтичащи от използването на тези знания.

Крайна дата за съгласуване: 28.03.2016 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: gyanakiev@moew.government.bg.

Проект на решение на МС

Проект на доклад от министъра на околната среда и водите до МС