Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие на цялостен работен проект (ЦРП) за проучване на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали в площ „Биковото”, с. Брусино, с. Планинец и с. Сборино, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 03.08.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.