Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие на цялостен работен проект (ЦРП) за проучване на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали в площ „Мерилин”, с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 16.01.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.