Категории
Природа

Министерство на околната среда и водите e бенефициент по проект по Оперативна програма „Добро управление“ - BG05SFOP001-2.016-0002 „Е-Натура 2000 – Развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000“

Проект „Е-Натура 2000 – Развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000“ е финансиран с Договор № BG05SFOP001-2.016-0002-С01 по приоритетна ос № 2 на Оперативна програма  „Добро управление“: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Стойността на проекта е 2 485 138,68 лева, от които 2 112 367,88  лева са предоставени от Европейския социален фонд, а 372 770,80 лева са национално съфинансиране.

Във връзка с изразената от ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ необходимост от извършване на подробен анализ на бюджета на проекта, като бъде взет предвид сключения договор с изпълнител и внасяне на искане за изменение на проекта за намаляване на стойността му с кумулирания размер на установeните „спестявания“ по бюджета, към договор № BG05SFOP001-2.016-0002-С01 е подписано Допълнително споразумение № 2, с което e намалена стойността на проекта с 13 138, 68 лева.

Стойността на проекта след актуализацията на бюджета е 2 472 000,00 лева, от които 2 101 200,00 лева са предоставени от Европейския социален фонд, а 370 800,00 лева са национално съфинансиране.

Със Заповед № ДУ-55/29.12.2021 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма  „Добро управление“ са изменени Насоките за кандидатстване (НК) по процедура BG05SFOP001-2.016 с наименование „Разработване на Национална стратегия за околна среда и развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000“. С изменените НК е удължен максималният срок за изпълнение на проектите по процедурата до 31.12.2022 г.

Проект „Е-Натура 2000 – Развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000“ е финансиран с Договор № BG05SFOP001-2.016-0002-С01 по приоритетна ос № 2 на Оперативна програма  „Добро управление“: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Стойността на проекта е 2 485 138,68 лева, от които 2 112 367,88  лева са предоставени от Европейския социален фонд, а 372 770,80 лева са национално съфинансиране. Към договора е подписано Допълнително споразумение № 1, съгласно което продължителността на проекта е 33 месеца, считано от 01.04.2020 г.

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.016-0002 „Е-Натура 2000 – Развитие на Единната информационна система за НАТУРА 2000“, на 03.02.2022 г. Министерство на околната среда и водите сключи договор „ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ“ ООД с предмет: „Развитие на Единната информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000“.

В рамките на договора се изпълни актуализиране и развитие на Единната информационна система за мрежата Натура 2000, разработена и внедрена по Проект DIR-59318-2-3 „Разработване и внедряване на информационна система (ЕИС) за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” с бенефициент Дирекция "Национална служба за защита на природата" в МОСВ. Основните дейности, които бяха изпълнени са:

 1. Актуализация, надграждане и миграция на базовия ГИС софтуер и СУБД;
 2. Проектиране на актуализация и разширение на геобазата данни;
 3. Интеграция с ИС на АГКК;
 4. Реализация на импорт от МЗХГ;
 5. Реализиране на приложение за отворени данни;
 6. Актуализация и надграждане на приложния софтуер;
 7. Надграждане на системата с допълнителни компоненти;
 8. Мигриране на базата данни.

Постигнат резултат от изпълнението на дейностите са:

 • Надградена и внедрена ЕИС Натура 2000;
 • Обучени потребители на системата със сертификат – 100 служители за потребление на системата;
 • Обучени администратори на системата със сертификат – 3 администратора за администриране на системата;
 • Разработени нови вътрешни правила и инструкции за работа с ЕИС Натура 2000.

В изпълнение на проекта е надградено публичното приложение на Единната информационна система за мрежата Натура 2000, достъпно на следния линк: https://natura2000.egov.bg

Разработено е ново публично приложение за достъп до отворени данни за мрежата Натура 2000, достъпно на следния линк:

https://natura2000.egov.bg/arcgis/apps/sites/?locale=en-gb#/natura2000-open-data

Създадено е мобилно приложение за публична информация и мобилен достъп до справочни услуги от системата за мрежата Натура 2000, което може да бъде изтеглено от следните линкове:

 • Мобилно за Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esribulgaria.natura2000mobile

 • Мобилно за iOS

https://apps.apple.com/us/app/is-natura-2000/id1633435146

линка за apple работи само от ios/macos устройства

Разработено е ново вътрешно приложение на системата за Натура 2000, което е достъпно само от потребители на системата.