Категории
Природа

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата

16 април 2019 | 11:00

Изменението е свързано с изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, както и привеждане в съответствие на някои разпоредби в наредбата с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. Основната цел на настоящия нормативен документ е да бъде усъвършенствана нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби и намаляване на административната тежест.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: VTsGeorgiev@moew.government.bg в срок до 15.05.2019 г.

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000098607686
  Удостоверено време: 16.04.2019 11:08:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000098607687
  Удостоверено време: 16.04.2019 11:08:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority