Категории
Природа

Публичен регистър за обявените защитени зони и промените в тях, съгласно Директива 2009/147/ЕО за опазването на дивите птици