Категории
Природа

Решение № 02-ОС/2023 г. от 25.01.2023 г. (публ. на 25.01.2023 г.)

Решение № 02-ОС/2023 г. от 25.01.2023 г. относно Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на Териториално поделение (ТП) Държавно горско стопанство (ДГС) „Панагюрище“