Категории
Природа

Решение № 03-ОС/2022 г. от 27.05.2022 г. (публ. на 30.05.2022 г.)

Решение № 03-ОС/2022 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) "Силистра"