Категории
Природа

Решение № 05-ОС/2023 г. от 07.02.2023 г. (публ. на 08.02.2023 г.)

Решение № 05-ОС/2023 г. от 07.02.2023 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План за дейности по опазване на горските територии от пожари на ТП Държавно горско стопанство "Елешница"