Категории
Природа

Решение № 10-ОС/2023 г. от 17.03.2023 г. (публ. на 20.03.2023 г.)

Решение № 10-ОС/2023 г. от 17.03.2023 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План за дейности по опазване на горските територии от пожари на ТП Държавно горско стопанство "Нови Пазар"