Категории
Природа

Решение № 11-ОС/2023 г. от 13.04.2023 г. (публ. на 13.04.2023 г.)

Решение № 11-ОС/2023 г. от 13.04.2023 г. Горскостопански план, Ловностопански план и План за дейности по опазване на горските територии от пожари на ТП Държавно горско стопанство "Михалково"