Категории
Природа

Решение № 12-ОС/2021 г. от 01.09.2021 г. (публ. на 02.09.2021 г.)

Решение № 12-ОС/2021 г. относно инвестиционно предложение (ИП) „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна“, свързано с изпълнение на Дейност 2 от проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“ по процедура за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014-2020 г.,