Категории
Природа

Решение № 12-ОС/2023 г. от 21.04.2023 г. (публ. на 24.04.2023 г.)

Решение № 12-ОС/2023 г. от 21.04.2023 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно горско стопанство "Разград", с възложител ТП ДГС "Разград"