Категории
Природа

Решение № 14-ОС/2023 г. от 22.05.2023 г. (публ. на 23.05.2023 г.)

Решение № 14-ОС/2023 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно горско стопанство "Тетевен"