Категории
Природа

Решение № 15-ОС/2023 г. от 26.05.2023 г. (публ. на 26.05.2023 г.)

Решение № 15-ОС/2023 г. от 26.05.2023 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно горско стопанство "Казанлък"