Категории
Природа

Решение № 16-ОС/2021 г. от 25.10.2021 г. (публ. на 25.10.2021 г.)

Решение № 16-ОС/2021 г. от 25.10.2021 г., относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) "Върбица", с възложител ТП ДГС "Върбица"