Категории
Природа

Решение № 17-ОС/2023 г. от 02.06.2023 г. (публ. на 08.06.2023 г.)

Решение № 17-ОС/2023 г. от 02.06.2023 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Паламара"