Категории
Природа

Решение № 18-ОС/2021 г. от 27.10.2021 г. (Публ. на 28.10.2021 г.)

Решение № 18-ОС/2021 г. от 27.10.2021 г., относно Горскостопански план, Ловностопански план и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари на Териториално поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) "Ихтиман", с възложител ТП ДГС "Ихтиман"