Категории
Природа

Решение № 22-ОС/2023 г. от 16.10.2023 г. (публ. на 18.10.2023 г.)

Решение № 22-ОС/2023 г. от 16.10.2023 г., с което се съглаува цялостен работен проект (ЦРП) за проучване на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали в площ „Биковото”, с. Брусино, с. Планинец и с. Сборино, общ. Ивайловград, обл. Хасково по предложената и оценена в ДОСВ Алтернатива 2 за реализиране на включените в ЦРП геолого-проучвателни работи, с възложител "Армира Стоун" ЕООД.