Категории
Природа

Решение № 23-ОС/2023 г. от 20.11.2023 г. (публ. на 20.11.2023 г.)

Решение № 23-ОС/2023 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План за дейности по опазване на горските територии от пожари  на ТП Държавно горско стопанство  „Черни Осъм”