Категории
Природа

Решение № 24-ОС/2023 г. от 07.12.2023 г. (публ. на 07.12.2023 г.)

Решение № 24-ОС/2023 г. от 07.12.2023 г. относно Горскостопански план, Ловностопански план и План за дейности по опазване на горските територии от пожари  на ТП Държавно горско стопанство  „Шумен"