Категории
Природа

Стартира проект „Знания за натура 2000“

Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерство на околната среда и водите стартира изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“. Като бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Дирекцията получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16M1OP002-3.006-0001, “Знания за НАТУРА 2000“.

Целта е уеднаквяване на първоначалната информираност, надграждане на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“, както и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по Натура 2000.

Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 645 000 лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 14 декември 2017 г., а продължителността му е 65 месеца.