Категории
Природа

Указания за прилагане и контрол на забрани и ограничения, произтичащи от заповедите за обявяване на защитени зони в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, с предмет на опазване природно местообитание 62С0* „Понто-сарматски степи“, утвърдени от министъра на