Категории
Природа

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ / КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО / РЕЗЕРВАТ "СРЕБЪРНА"

Езерото "Сребърна", разположено на около 17 км от град Силистра, на брега на река Дунав е обявено за "Развъдник за блатни птици" още през 1942 г. През 1948 г. получава статут на резерват. Целта е запазване на уникалното биологично разнообразие, с което езерото е познато сред европейската и българската научна общност още от края на по-миналия век. Понастоящем територията има категорията „поддържан резерват” и обхваща площ от 892 ха. Водната площ на езерото е 1020 км2. Водното ниво е непостоянно.

Уникалността на резервата се дължи на рязкото покачване на водното ниво в езерото, което довежда до периодични образувания на плаващи тръстикови острови (кочки), които не се заливат. Кочките са трудно достъпни за наземни хищници и са идеално място за гнездене на многобройни видове птици. За Сребърна с най-голямо значение е колонията от къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), вид включен в Световната червена книга. Тук гнездят средногодишно 70 - 80 двойки. За 2001 година в ПР "Сребърна" са гнездили 12% от световната популация на къдроглав пеликан. В резервата общо гнездят 114 вида птици, от които 22 вида са редки или застрашени от изчезване.

Резерват «Сребърна» е вписан в Списъка на световното културно и природно наследство през 1983 г. Отговаря на критерий (x).

  • Съдържа най-важните и значими природни местообитания за съхраняване in situ на биологичното разнообразие, включително такива, които съдържат застрашени видове с изключителна световна стойност от гледна точка на науката или природозащитата.

Научете повече за Резерват "Сребърна".

Номинационен файл от 1982 год.

http://whc.unesco.org/en/list/219