Категории
Министерство

1650 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за

На основание на:
Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП) - чл. 4
Закон за опазване на околната среда - чл. 93
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) - чл. 5
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
14 дневен срок
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Безсрочно
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Решението за прекратяване на разглеждането на услугата подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Административната услуга има за цел да определи необходимите действия, които възложител на инвестиционно предложение за строителство, дейности и технологии трябва да предприеме, за да му бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
С ОВОС се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. Извършва се на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, съгласно приложения № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда.

Заявяване на услугата

Възложител на инвестиционно предложение (заявител на административната услуга) може да бъде обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение, предвид §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС.
За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление по чл. 4, ал.1 от Наредба за ОВОС по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредба за ОВОС).
Към уведомлението се прилагат:
1.Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС;
2.Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение;
3.Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб;
4.Електронен носител - 1 бр.

Издаване на писмо

Въз основа на уведомление по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС), министърът или оправомощено от него длъжностно лице определя дали инвестиционното предложение е включено в приложение № 1 или в приложение № 2 на ЗООС, или е разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 или приложение № 2 ЗООС, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение.
Министърът или оправомощено от него длъжностно лице в срок 14 дни информира писмено възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме по реда на глава шеста от ЗООС, като в случаите, когато това е приложимо, се дават указания и по чл.5, ал.1,т.1-7 от Наредбата за ОВОС.

Заплащане:
Не се заплаща за услугата