Категории
Министерство

1837 Издаване на разрешителни пo CITES за износ, внос, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекция от образци, сертификати за произход и сертификати за музикални инструменти

На основание на:
Закон за биологичното разнообразие - чл. 80
Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях - чл. 8
Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях - чл. 3
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
45 дневен срок
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
до 1 година
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

1. Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/1837

 

2. Възможност за подаване на заявления в Министерство на околната среда и водите без използване на електронен подпис:

Заявление за издаване на разрешително по CITES за внос и износ - виж "Образци"

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

1. ЗАЯВЛЕНИЕ (подаване на ХАРТИЯ или ЕЛЕКТРОННО с електронен подпис) за издаване на разрешително по CITES за внос и износ, както и за сертификати по CITES за ре-експорт, лична собственост и музикален инструменти, за екземпляри представляващи или съдържащи части от видове по Приложения А, В и С към Регламент (EO) № 338/97 за защита на видовете от дивата фауна и флора, чрез регулиране на търговията с тях. Документите са необходими за преминаването на границата със страни извън Европейския съюз.

ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ

I. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ:
1. физически лица – копие от документ за самоличност, удостоверяващ адресната
регистрация в България;
2. юридически лица в заявлението се вписва Единния идентификационен код (ЕИК)
по БУЛСТАТ;
3. нотариално заверено пълномощно - в случай на подаване на заявление от
представители на заявителите.
II.ДОКУМЕНТИ УДОСТОВЕРЯВАЩИ ЗАКОННИЯ ПРОИЗХОД НА
ЕКЗЕМПЛЯРА:
1. оригинал на валиден сертификат издаден на основание чл. 8, параграф 3 или чл. 9,
параграф 2, буква „б“ от Регламент 338/97 (само за видовете по Приложение А към
Регламентa);
2. оригинал на документ за регистрация от друга държава-членка на Европейския
съюз, когато в съответната държава се изисква такава и са отразени маркировката на
екземпляра данните за неговия произход са съотносими към данните в стандартен документ
по CITES (само за видовете по Приложение B към Регламент 338/97);
3. оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос издадено от държава
членка на Европейския съюз или „копие за вносителя“ от нотификация за внос, попълнени
от съответната митническата служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006, и копие
на документа по CITES, издаден от държави извън Европейския съюз, въз основа на който е
осъществен вноса;
4. документ от продажба на конфискувани екземпляри по чл. 106, ал. 1, т. 5 и ал. 2 т.
3 или разпореждане с такива съгласно чл. 106, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3, т. 2 от Закона
за биологичното разнообразие;
5. транспортен документ, с който от друга държава членка на Европейския съюз е
транспортиран хайвер от есетрови риби (Acipenseridae spp.);
6. копие от фитосанитарен сертификат, издаден от държави извън Европейския съюз,
когато съгласно Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата
фауна и флора такъв е използван вместо разрешително по CITES за износ (валидно е само
за фитосанитерни сертификати от Канада, Република Корея,Сингапур, издадени за
изкуствено развъдени растения);

7. оригинал на разрешително или друг документ предвиден в нормативен акт
разрешаващ придобиване на екземпляра от природата;
8. копие от АТА карнет (само за случаите на издаване на Сертификат за колекция от
образци);
9. сертификат за произход от производителя, извън случаите на видове по
Приложение А и чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие;
10. за ловните видове съгласно приложение № 4 към Закона за биологичното
разнообразие, които попадат в приложения А, B и C към Регламент 338/97:
а) разрешително за лов на името на ловеца;
б) регистрация на трофея или разплащателен протокол заверен от националната
или регионалната комисия за оценка на ловни трофеи, издадени по Закона за лова и
опазване на дивеча.
III. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКОННО ПРИДОБИВАНЕ:
(не доказват произход на екземпляра)
1. фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай,
че заявителя е придобил екземплярите от друг собственик или вносител, извън случаите по
чл. 106 от Закона за биологичното разнообразие (виж част II, т. 4 по-горе);
2. документ за регистрация на екземпляра и копие от регистрацията на неговите
родители, издадени съгласно чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие;
IV. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
1. копие от удостоверението за регистрация по чл. 137, ал. 6 от Закона за
ветеринарно медицинската дейност, указващо регистрационния номер на цирка (само за
случаите на заявление за издаване на Сертификат за пътуващи изложби);
2. при износ на хайвер за държави извън Европейския съюз - опис на пратката с
номерата на ползваните върху кутиите етикети;

При подаване на заявления за износ или реекспорт на хайвер от есетрови риби, към заявлението следва да се приложи списък на съдържанието на пратката по образец.

ЛОВНИ ТРОФЕИ: Считано от 2.07.2015 г. във връзка с отрицателно мнение по вноса в Европейския съюз на ловни трофеи от африкански слон (Loxodonta africana) от Мозамбик и Танзания, формирано на 72-та среща на Групата за научен преглед (SRG72) към Европейската комисия и потвърдено на 76-та среща на Групата, състояла се на 27.06.2016 г., нe се издават разрешителни по CITES за внос до вземане на положително решение за това от SRG. Решенията на SRG са задължителни за всички страни членки на Европейския съюз.

 

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 30 лв.

За издаване на Разрешение по CITES за износ/внос и реекспорт на животни и растения се заплащат такси, съгласно Тарифа на таксите, които се събират в МОСВ (обн. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г.), както следва:

- За всеки вид от българската флора и фауна - 30 лв. на вид, съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 18, т. 1а

- За всеки вид от чуждата флора и фауна - 45 лв. на вид, съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 18, т.1б

- За сертификат за музикални инстументи - 30 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г. , чл. 19, т. 3

Заплащането на таксата може да стане при подаване на заявление през Портала за електронно административно обслужване на МОСВ и/или през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на МЕУ.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По електронен път