Категории
Министерство

1838 Издаване на разрешение за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и внос на генетично модифицирани организми с цел работа в контролирани условия

На основание на:
Закон за генетично модифицирани организми - чл. 46,83
Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета - чл. 8.1
Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара - чл. 2
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
90 дни (До 120 дни при удължено обществено обсъждане)
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
В зависимост от времетраенето на конкретното освобождавне в околната среда.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Отказът за регистриране на помещението подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалване по реда на АПК.

Ограничения и условности:

Съществуват забрани, въведени с чл. 79-81 от Закона за генетично модифицираните организми, които правят практически невъзможно освобождаването на ГМО в околната среда на територията на България.

 При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Подаване на заявление

Освобождаването на генетично модифицирани организми (ГМО) или комбинация от тях в околната среда се извършва след получаване на разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите, след положително становище от Консултативната комисия по ГМО, като разрешението се издава за всеки отделен случай въз основа на писмено заявление. Министърът на околната среда и водите може да разреши освобождаването на един и същи ГМО или комбинация от ГМО на едно място или на различни места, но със същата цел с едно разрешение, за определения в него срок при условие, че е извършена оценка на риска за всяко отделно място и при спазване на процедурата по реда на чл. 47 – 52 от Закона за ГМО. Министърът на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия резюме на заявлението в срок до 30 дни от подаването му. По искане на държава членка на ЕС се изпраща цялата информация, съдържаща се в заявлението. Консултативната комисия проверява достоверността и пълнотата на информацията, съдържаща се в подаденото заявление, точността на извършената оценка на риска, на плана за наблюдение, на предвидения контрол, на техниките за премахване или инактивиране на ГМО след приключването на дейността, на начините за третиране на отпадъците и на плановете за спешни действия при аварии и в 60-дневен срок след подаване на заявлението изготвя становище. МОСВ организира обществено обсъждане, което да се проведе не по-късно от 45 дни от изготвяне на становището. Не по-късно от 30 дни преди датата на обсъждането, в един централен всекидневник, чрез местните средства за масово осведомяване, чрез поставяне на обяви в съответните кметства в района на освобождаване на ГМО в околната среда, както и интернет страницата на МОСВ се обявяват предметът на обществено обсъждане и мястото, където необходимата информация е на разположение на заинтересуваните лица. В известието се обявяват и датата, и мястото, където ще се проведе общественото обсъждане. Всяко лице може да предостави становище по предмета на обсъждането писмено или в електронна форма. За участие в общественото обсъждане се канят и заявителят или негови представители и членовете на комисията. При общественото обсъждане се води протокол, който се прилага към документите за издаване на разрешението. Въз основа на становището на комисията, икономическия анализ по чл. 47, ал. 1, т. 4 от Закона за ГМО, резултатите от общественото обсъждане, коментарите, направени от останалите държави членки на ЕС, и след съгласуване с министъра на земеделието, храните и горите министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от датата на провеждане на общественото обсъждане изготвя проект на разрешение за освобождаване на ГМО или комбинация от ГМО в околната среда и го представя за одобрение от Министерския съвет. Министерският съвет се произнася с решение в срок до 14 дни от постъпването на материалите. В срок до 90 дни от подаване на заявлението министърът на околната среда и водите издава разрешение за освобождаване на ГМО или комбинация от ГМО в околната среда при положително решение на Министерския съвет или отказва издаването на разрешение по собствена преценка или при отрицателно решение на Министерския съвет.

Заплащане:
Не се заплаща за услугата