Категории
Министерство

2163 Приемане на уведомление за износ на опасни химикали

На основание на:
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - чл. 22
Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст)
(текст от значение за ЕИП) - чл. 7
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
Уведомлението се подава не по-късно от 35 дни преди очакваната дата на износ на химикала по електронен път през базата данни на Европейската агенция по химикали. При допуснати грешки и непълноти в уведомлението министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява за това износителя чрез базата данни на Европейската агенция по химикали в 5-дневен срок от датата на подаване на информацията.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Становището е валидно да края на календарната година.
Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Подаване на уведомление за износ

Уведомлението се подава чрез електронната система на Европейската агенция по химикали ePIC. Към уведомлението в системата се прилага информационен лист за безопасност на изнасяното вещество или смес. Към МОСВ се изпраща документ за платена такса.
При допуснати грешки и непълноти в уведомлението, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява за това износителя чрез базата данни на Европейската агенция по химикали в 5-дневен срок от датата на подаване на информацията. Износителят отстранява допуснатите грешки и непълноти в 5-дневен срок от датата на получаване на уведомлението.
Окончателното валидиране на уведомлението за износ се прави от Европейската агенция по химикали през електронната система ePIC.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.

За уведомление за износ на опасни химикали се заплаща такса в размер на 50 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 28 от Тарифа за таксите, събаринаи в системата на МОСВ.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта