Категории
Министерство

2223 Издаване на разрешение за превоз на отпадъци за и от Република България в рамките на държавите-членки на ЕС, и за внос, износ и транзит на отпадъци от и към трети страни

На основание на:
Закон за управление на отпадъците - чл. 95
Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци - чл. 4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
В съответствие на процедурните срокове по регламент (ЕО) номер 1013/2006 относно превози на отпадъци
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Не по-дълъг от една календарна година от датата на издаване.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

За внос и транзит на отпадъци на територията на Република България индивидуалният административен акт се обжалва пред Административен съд - град София.
За износ на отпадъци от Република България индивидуалният административен акт се обжалва пред Административен съд, в зависимост от това къде е разположено седалището на дружеството, на което е издаден индивидуалния административен акт.

Индивидуалният административен акт се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

Разглеждане на заявлението и съпътстващите документи. Изискване на допълнителна документация и информация при необходимост. Изпращане на документите до компетентни органи в други държави в случаи на износ. Издаване на нотификация.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 350 лв.

- За издаване на разрешение за внос и транзит на отпадъци се заплаща такса в размер на 350 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл.12, ал. 1, т. 2;
- За издаване на разрешение за износ, превоз от Република България към други страни от Общността се заплаща такса в размер на 350 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 12, ал. 1, т. 2

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • По електронен път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта