Категории
Министерство

2251 Подновяване на регистрацията по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (ЕМАS)

На основание на:
Закон за опазване на околната среда - чл. 132
Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията - чл. 14
Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) - чл. 8
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
44 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Една година
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд или Върховен административен съд, в случай на решение за спиране на регистрацията
Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП.

Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Подновяване на регистрацията

За подновяване на регистрацията организациите подават ежегодно в МОСВ следните документи на български език:
1. информация за организацията съгласно Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
2. заверена екологична декларация съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) или заверена актуализирана екологична декларация съгласно чл. 6, параграф 2, буква в), или незаверена актуализирана екологична декларация съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
3. декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
4. декларация на проверяващия по околна среда съгласно приложение № 2 на Наредба № Н-2/02.17.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрация и контрол по Схемата на Общността за управление на околна среда и одит EMAS в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.
Организациите, ползващи се от дерогацията за малки организации съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, не подават декларациите т. 3 и 4 в годините, в които предават незаверена актуализирана екологична декларация.
В срок 14 дни от представяне на документите министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице проверява пълнотата на документацията и:
1. открива процедура за подновяване на регистрацията, за което писмено уведомява организацията, или
2. не открива процедура за подновяване на регистрацията в случай на констатирани неточности или пропуски в документацията, за което писмено уведомява организацията, както и за двумесечния срок за представяна на документите след посочената в регистъра дата за предоставяне на следващата екологична декларация

След уведомяването министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице:
1. изисква от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" потвърждение, че проверката и заверката са извършени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 с изключение на годините, в които организациите, ползващи се от дерогацията за малки организации съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, предават незаверена актуализирана екологична декларация;
2. изисква от контролните органи по чл. 157д ЗООС (директорите на РИОСВ) становище относно спазването на изискванията на нормативната уредба по околна среда от страна на организацията;
3. извършва оценка за съответствие с изискванията на чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 за подновяване на регистрацията; за целите на оценката компетентният орган може да изиска допълнителна информация.
Въз основа на извършената оценка и в срок до 30 дни от уведомяването за откриването на процедурата за подновяване, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице:
1. подновява регистрацията на организацията, за което писмено я информира, или
2. спира регистрацията с мотивирано решение.

Заплащане:
Не се заплаща за услугата