Категории
Министерство

2253 Издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания.

На основание на:
Закон за водите - чл. 46
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
от 2 до 5 месеца
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Разрешителното се издава за срок до въвеждането в експлоатация на обекта/канализационната система.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. В 14-дневен срок от изтичането на срока за възражения и предложения, министърът на околната среда и водите издава разрешително. Може да бъде назначена комисия за разглеждане на постъпилите възражения или предложения, която да се произнесе по тях. В този случай срокът за произнасяне се удължава с един месец. Разрешителното или решението за отказ в едноседмичен срок се изпраща писмено на заявителя, на съответната общинска администрация, на собственика на съоръженията, както и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Управление на водите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. “Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

Документи за предоставяне на услугата:
•заявление по образец за издаване на разрешително и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител;
Приложения по чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
•Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното;
•Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
•Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие);
•Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
•Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, в случаите, в които ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
•Договор между собствениците на отделните обекти (в случаите на групово събиране, отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води от два и повече обекта);
•Съгласувателни становища от министъра на отбраната и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в случаите на дълбоководно заустване в р. Дунав, вътрешните морски води или териториалното море (в случаите на кандидатстване по чл. 52, ал.1, т.1, буква „г“ от ЗВ);
•Съгласувателно становище от общинската администрация в случаите на заустване на отпадъчни води във води по чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите (в случаите на кандидатстване по чл. 52, ал.1, т.1, буква „г“ от ЗВ);
•Становище от собственика на водния обект относно проучване за въздействието върху водния обект на количеството заявени за заустване отпадъчни и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на водите;
Приложения по чл. 11, ал. 4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
•Картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени:
А) границите на обекта, от дейността на който се формират отпадъчни води, и близки населени места;
Б) водният обект;
В) трасето на отвеждащия колектор след площадката на пречиствателната станция и/или пречиствателното съоръжение до мястото на заустване, обозначено с географски координати;
Г) частта от съществуващата канализационна мрежа на обекта - по видове потоци и съоръжения към нея, с посочени географски координати на мястото/местата на заустване във водния обект;
Д) мястото на пречиствателната станция и/или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
Е) предложение за места за собствен мониторинг, включително места за монтиране на измервателни устройства за количествата на заустваните отпадъчни води;
Ж) водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района с нанесени границите на санитарно-охранителните им зони, както и санитарно-охранителните зони около водоизточниците за минерални води;
•Данни за вида на канализационната мрежа и предвидените съоръжения към нея;
•Данни за пречиствателната станция за отпадъчни води:
А) количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция;
Б) срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения;
В) място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект.
•Данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество и състав на отпадъчните води
•Информация за повторно използване на част от пречистените отпадъчни води:
А) наличие на възможности за повторно използване на пречистените отпадъчни води при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда;
Б) цели на повторното използване;
В) максимално часово, средноденонощно и годишно количество на повторно използваните отпадъчни води.
•Данни от разрешителното за водовземане или от договора за предоставена водна услуга
За канализационна система на населено място, селищно и курортно образувание - приложения по чл. 11, ал. 4, т. 4 и т. 5 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
•Брой на еквивалентните жители в населеното място, селищното или курортното образувание
•Информация за производствените предприятия, за които е предвидено да се включват в селищната канализационна мрежа:
А) собственик или оператор на предприятието;
Б) дейност и описание на технологията;
В) изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества;
Г) вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по отделните потоци;
Д) списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води;
Е) концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
Ж) характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл.35, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г.
За промишлени предприятия - приложения по чл. 11, ал. 6 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
•Собственик и/или оператор на предприятието
•Предвиден брой на персонала, работни часове в денонощието, сезонност и работни дни в годината
•Данни за водоснабдяването на обекта, средноденонощни и годишни водни количества - общо и по цели на водопотребление
•Дейност и описание на предвижданата технология на производство
•Списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, които ще бъдат изпускани в отпадъчните води
•Проектни данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество на формиращите се отпадъчни води по потоци
•Концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция
•За характерните замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива по смисъла на чл.35 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г., които се предвижда да бъдат достигнати с избраните технология на производство и технология на пречистване
•Проектни данни за вида на канализационната мрежа на обекта по потоци и съоръжения към нея
•Проектни данни за локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води по отделни потоци:
А) вид и технология;
Б) количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
В) срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и съоръженията по етапи;
Г) място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект с географски координати по система WGS 84.
•Предложения за място/места за собствен мониторинг, включително място/места за монтиране на измервателни устройства за количеството на заустваните отпадъчни води;
•План за действие при аварийни ситуации, включващ мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във водния обект.
Изисквания за предоставяне на услугата:
- актуален документ от собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, удостоверяващ съгласие за извършване на дейностите;
- информация за наличие или липса на задължения от Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и общините.
Процедура, по която се предоставя услугата:
За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите и публикувано на интернет страницата на МОСВ. В 20-дневен срок се проверява дали заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец и дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на ЗВ. Ако заявлението отговаря на изискванията на ЗВ се извършва писмена преценка, която е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително. Когато не са изпълнени изискванията на ЗВ се уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца. При неотстраняване на несъответствията в двумесечния срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено. В 20-дневен срок след изтичане на срока по разглеждане на документите и ако не са налице основания за отказ се изготвя съобщение, което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на интернет страницата на МОСВ.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

За издаване на разрешения за ползване на воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, се заплаща такса: 500 лв. - чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта