Категории
Министерство

2278 Присъждане на екомаркировката на ЕС

На основание на:
Закон за опазване на околната среда - чл. 132
Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС (Текст от значение за ЕИП) - чл. 9
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
2 месеца за разглеждане на пълнотата на документацията
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
до изтичането на срока на действие на критериите съгласно Решението на ЕК за съответната продуктова група.
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Не се издава акт.

Ограничения и условности:

Услугата може да бъде предоставена само за продукти и услуги, за които има разработени критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС, публикувани с Решение на ЕК.

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
критерии

Критериите, на които трябва да отговарят продуктите, за да носят екомаркировката на ЕС, се основават на значимите въздействия на съответните продукти върху околната среда през целия им жизнен цикъл. Разработени са изисквания за приблизително 30 вида продукти: детергенти, хартиени изделия, туристическо настаняване, текстил и др. Критериите се публикуват с Решение на Европейката комисия (ЕК) и се актуализират периодично.

подаване на заявление

Изискванията и необходимите документи са описани в Решенията на ЕК за присъждане на екомаркировката на ЕС за съответната продуктова група.

Заявителят подава заявление за присъждане на екомаркировката на ЕС. Към заявлението се прилага цялата необходима документация, както е определено в съответното Решение на Комисията за установяване на критерии за екомаркировка на ЕС за въпросната група продукти.
В срок от два месеца след получаването на заявлението, МОСВ проверява дали документация е пълна и уведомява оператора. МОСВ може да отхвърли заявлението, ако операторът не допълни документацията в срок от шест месеца след такова уведомление.
МОСВ сключва договор с оператора за условията за използване на екомаркировката на ЕС.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 600 лв.

Съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за откриване на процедура за присъждане на екомаркировката на ЕС се събира такса 600 лв. за всеки заявен продукт.
Таксата се намалява, както следва:
1. с 20 на сто за микро, малки и средни предприятия и заявители от развиващи се страни;
2. с 15 на сто за организации, които имат система за управление по околна среда, сертифицирана по ISO 14001, или 30 на сто за организации, регистрирани по EMAS; за организации, отговарящи и на двете условия, се прилага по-голямото намаление;
3. с 20 на сто при изменение или продължение на правото за ползване на екомаркировката на ЕС или за продукт/продукти, на които е присъдена друга екологична маркировка тип I съгласно EN ISO 14024.
Намаленията са кумулативни.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта