Категории
Министерство

2317 Регистрация по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

На основание на:
Закон за опазване на околната среда - чл. 132
Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията - чл. 13
Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) - чл. 5
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
до 59 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
безсрочно
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Административен съд или Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Решението за отказ от регистрация по EMAS може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
подаване на заявление

Организациите, желаещи да се регистрират по EMAS, подават в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) следните документи на български език:
1. заявление за регистрация съгласно приложение № 1 към Наредба № Н-2 ОТ 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по схемата на Общността за управление на околна среда и одит (EMAS);
2. информация за организацията съгласно Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
3. екологичната декларация, изготвена съгласно чл. 4, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕО) № 1221/2009, заверена от проверяващ по околна среда, в електронна и печатна форма;
4. декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
5. декларация на проверяващия по околна среда съгласно приложение № 2 в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.

В срок 14 дни от представяне на документите министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице проверява пълнотата на документацията и:
1. открива процедура за регистрация, за което писмено уведомява организацията, или
2. не открива процедура за регистрация в случай на констатирани неточности или пропуски в документацията, за което писмено уведомява организацията.

След откриване на процедура за регистрация министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице:
1. публикува в срок 30 дни на интернет страницата на МОСВ информация за откриването на процедура за регистрация на организацията;
2. изисква от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" потвърждение, че проверката и заверката са извършени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009;
3. изисква от контролните органи по чл. 157д, ал. 1 ЗООС (директорите на РИОСВ) становище относно спазването на изискванията на нормативната уредба по околна среда от страна на организацията;
4. извършва оценка за съответствие с изискванията на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 за регистрация; за целите на оценката компетентният орган може да изиска допълнителна информация.
Въз основа на извършената оценка и в срок до 45 дни от откриването на процедурата министърът на околната среда и водите:
1. издава мотивирано решение за регистрация и удостоверение за регистрация на български и английски език, предоставя на организацията логото на EMAS и регистрационния ? номер, или
2. издава мотивирано решение за отказ за регистрация.

Заплащане:
Не се заплаща за услугата