Категории
Министерство

2421 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

На основание на:
Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП) - чл. 4
Закон за опазване на околната среда - чл. 99
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) - чл. 18
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
45 дни след датата на провеждане на общественото обсъждане, като се отчитат резултатите от него
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
5 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховния административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Жалбата може да се подаде в срок до 14 дни от оповестяването на административния акт (в централните средства за масово осведомяване, на информационното табло и интернет страницата на Министерството на околната среда и водите) чрез министъра на околната среда и водите или във Върховния административен съд.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Заявяване на услугата

Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се издава за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, съгласно приложениe № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Административната услуга има за цел извършването на оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения.
ОВОС задължително се извършва на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложение № 1 от ЗООС и инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие върху околната среда съгласно приложение № 1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо (Финландия) на 25 февруари 1991 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; попр., бр. 89 от 1999 г.).
Съгласно чл. 81, ал. 5 на ЗООС, за инвестиционните предложения или техните изменения или разширения, подлежащи на оценка на въздействието върху околната среда, се извършва и оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение по ОВОС по образец, съгласно Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредба за ОВОС).
Към искането се прилагат следните документи:
1.Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител;
2. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител;
3.Доклад за ОВОС на електронен носител - в един екземпляр;
4.Нетехническо резюме на електронен носител - в един екземпляр;
5.Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител;
6.Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител;
7.Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи;
8.Писмена декларация на експертите, подписана лично, че:
а) отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 2 от ЗООС за завършено висше образование, степен "магистър";
б) не са лично заинтересувани от реализирането на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата;
в) познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 от ЗООС се позовават на и се съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи;
9.Оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС - в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител;
10.Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител;
11.Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.
12.Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Министърът или оправомощено от него длъжностно лице оценява качеството на доклада по ОВОС в 30-дневен срок от внасянето на доклада.
След получаване на положителна оценка за качеството на доклада по ОВОС, възложителят организира съвместно с определените от министъра или оправомощено от него длъжностно лице засегнати общини, кметства и райони обществено обсъждане на доклада за ОВОС.
За вземане на решение по ОВОС, възложителят представя на компетентния орган в срок до 7 дни след общественото обсъждане резултатите от него, включително становищата и протокола от неговото провеждане.

Решение

Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение се разглежда на заседание на Висш експертен екологичен съвет към министъра на околната среда и водите. Министърът взема решение по ОВОС в срок до 45 дни след провеждане на общественото обсъждане, като отчита резултатите от него.

Оценката на инвестиционните предложения завършва с решение на компетентния орган по чл. 99, ал. 2 от ЗООС, което може да съдържа условия, мерки и ограничения, задължителни за възложителя. Влязлото в сила решение е задължително условие за одобряването/разрешаването на инвестиционното предложение по реда на специален закон. Органът по одобряването/разрешаването се съобразява с характера на решението, отчита поставените в него условия, мерки и ограничения, като решението е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходим за осъществяването на инвестиционното предложение.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 1200 лв.

За предоставяне на услугата се събира такса в размер на:
•1200 лв. (хиляда и 200 лева) – редуцирана такса при съвместена процедура с оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в рамките на процедура по ОВОС, когато ОВОС е задължителна (чл. 1, ал. 5, т. 2, буква а) от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.
•700 лв. (седемстотин лева) – редуцирана такса при съвместена процедура с оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в рамките на процедура по ОВОС, след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС (чл. 1, ал. 5, т. 2, буква б) от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта