Категории
Министерство

2467 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

На основание на:
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда - чл. 4
Закон за опазване на околната среда - чл. 84
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) - чл. 23
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
до 30 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
5 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Жалбата може да се подаде в срок до 14 дни от оповестяването на административния акт (на информационното табло и интернет страницата на Министерството на околната среда и водите) чрез министъра на околната среда и водите или във Върховния административен съд.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Административната услуга има за цел извършване на екологична оценка на планове/програми.
Екологична оценка се извършва на планове, програми, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда и които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.
С екологичната оценка се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие.
Екологична оценка на планове и програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват.
Екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2.
Извършването на ЕО е задължително за плановете и програмите, които:
1. се изискват по чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), или
2. са включени в приложение № 1 и очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 към ЗООС, или
3. представляват значителни изменения на планове и програми по т. 1 и/или 2, или
4. има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата "Натура 2000" според решение по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
За плановете, програмите и инвестиционните предложения или техните изменения или разширения, попадащи в обхвата на оценките по ал.1 се извършва и оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Заявяване на услугата

Възложител на плана /програмата (заявител на административната услуга) може да бъде обществен орган, физическо или юридическо лице (българско или чуждестранно), което по реда на специален закон, нормативен или административен акт е оправомощено да възложи изготвянето на плана или програмата, предвид §1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда.
За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на становище по екологична оценка по образец, съгласно Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО.
Към искането се прилагат:
1.Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него - по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва и:
1.1.списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;
1.2. декларации по чл. 83, ал. 4 от ЗООС;
2.Нетехническо резюме - по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.
3.Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.
4.Информация за платена такса и дата на заплащане.

Становище

Екологичната оценка на планове и програми завършва със становище на министъра на околната среда и водите.
Становището по екологична оценка задължително включва обосновка за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда и мерките по чл. 89 от ЗООС. Влязлото в сила становище е задължително условие за последващото одобряване на плана или програмата. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището или решението и с поставените в тях условия, мерки и ограничения.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 600 лв.

При извършване на процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на процедури по ОВОС или по екологична оценка се събира само една редуцирана такса (чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите) - 600 лв.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта