Категории
Министерство

2872 Разрешаване на използването на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения

На основание на:
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - чл. 7
Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 - чл. 8
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
Мотивираното становище по чл. 7а, ал. 5 от ЗЗВВХВС се изготвя от ЕСОПВ в рамките на 6 месеца от датата на подаване на уведомлението.
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Регламент (ЕС) 2017/852 не определя срок на валидност на издаваните от ЕК решения.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП.

Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност "високо" по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
подаване на заявление

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да използва нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, подава до министъра на околната среда и водите уведомление, което съдържа данни за контакт с лицето и информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852. Уведомлението и информацията се подават в един екземпляр на български език на хартиен и на електронен носител и в един екземпляр на английски език на хартиен и на електронен носител. Министърът на околната среда и водите възлага със заповед на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества извършването на оценка на информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852 с цел изготвяне на становище относно изпълнението на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852.
При установени несъответствия или непълноти в информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява за това заявителя в 30-дневен срок от датата на подаването на уведомлението. В тези случаи 6 месечният срок за издаване на становище спира да тече.

Заявителят отстранява установените несъответствия или непълноти в 30-дневен срок от датата на получаването на уведомлението.
Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в двуседмичен срок се произнася с решение, с което прекратява процедурата и уведомява заявителя на услугата, когато се установи, че:
1. не са отстранени допуснатите несъответствия и непълноти, или
2. не е спазен срокът 30 дневният срок за отстраняване на несъответствията или непълнотите.

Експертният съвет за оценка на приоритетни вещества разглежда уведомлението и информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852 и в срок 6 месеца от датата на подаването на информацията след съгласуване с компетентните органи изготвя становище относно изпълнението на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852.

За изготвяне на становище заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.
При изпълнение на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице изпраща на Европейската комисия уведомлението и информацията по чл. 8 (3) от Регламент (ЕС) 2017/852, придружено със становището на Експертния съвет.
Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице информира Европейската комисия и заявителя при неизпълнение на критериите по чл. 8 (6) от Регламент (ЕС) 2017/852, като изпраща становището Експертния съвет.
Решението за прекратяване на процедурата може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3000 лв.

За разрешаване на използването на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения се заплаща такса в размер на 3 000 лв., съгласно ПМС 136/2019 г.,  чл. 28, ал. 3, т. 1 от Тарифа за таксите, събирани в системата на МОСВ.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По банков път