Категории
Министерство

2985 Предоставяне на съгласие за внос на живак или смеси на живака за употреба разрешена в страната

На основание на:
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Загл. изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) - чл. 6
Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 - чл. 6
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
30 дневен срок от получаване на формуляра за предоставяне на съгласие за внос
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
ВАС
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

По реда на АПК

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП.

Средство за електронна идентификация е с ниво  на осигуреност "високо" по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Подаване на заявление

Вносът на живак и смеси на живака съгласно приложение I към Регламент (ЕС) 2017/852 за употреба, разрешена в страната, се осъществява след съгласие от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. Вносителят или упълномощено от него лице подава до министъра на околната среда и водите формуляр за предоставяне на съгласие за внос по установен формат съгласно чл. 6 от Регламент (ЕС) 2017/852.
Към формуляра се прилага информацията съгласно чл. 4 (1) от Регламент (ЕС) 2017/852 (информация за удостоверяване на източника на живака (в чиста форма или в смеси), който предстои да бъде изнесен).
При установени несъответствия или непълноти във формуляра, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява за това вносителя или упълномощеното от него лице в 10-дневен срок от датата на подаването на формуляра за внос. В тези случаи 30-дневният срок за предоставяне на съгласието спира да тече.
Вносителят или упълномощеното от него лице отстранява допуснатите несъответствия или непълноти във формуляра в 10-дневен срок от датата на получаването на уведомлението.
Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице предоставя съгласие за внос в 30-дневен срок от получаването на формуляра за съгласие.
Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице отказва предоставянето на съгласие за внос, когато след оценка на информацията във формуляра за предоставяне на съгласие за внос, както и на информацията съгласно чл. 4 (1) от Регламент (ЕС) 2017/852 се установи, че:
1. не са отстранени допуснатите несъответствия и непълноти, или
2. не е спазен 10 дневният срок за отстраняване на допуснатите несъответствия или непълноти във формуляра.
Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За обработката на формуляра вносителят заплаща такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 90 лв.

За предоставяне на съгласие за внос на живак или смеси на живака за употреба разрешена в страната се заплаща такса в размер на 90 лв., съгласно ПМС 136/2019 г., чл. 28, ал.2 от Тарифа на таксите, които се събират в системата на МОСВ.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По банков път