Категории
Министерство

3034 Издаване на разрешение за посещение в резервати и поддържани резервати

На основание на:
Закон за защитените територии - чл. 17
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
14 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
За конкретен период, посочен в разрешението.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Админстративен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Актът може да се обжалва в 14 дневен срок.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Изисквания

Подава се заявление по образец или в свободен текст, което да съдържа следната информация:
Наименование на резервата или поддържания резерват;

Цел и период на посещение;

Имена на лицата, които ще осъществяват посещението и дейността.

В случай на научна разработка да се посочи темата и предмета на изследване.

В случай на изготвяне на снимков материал или филм да се посочи за какви цели ще бъдат използвани, както и обектът, който ще бъде предмет на заснемане.

В случай на събиране на генетичен материал, или екземпляри от диви растителни и животински видове, да се посочат имената на видовете, броя на екземплярите, както и уредите, средствата и методите, които ще бъдат използвани при събирането.

Заплащане:
Не се заплаща за услугата