Категории
Министерство

3035 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

На основание на:
Закон за биологичното разнообразие - чл. 31
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - чл. 6
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - чл. 2
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
14 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Издаденото писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения е безсрочно.
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховния административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

Недопустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения спрямо режима на дейности в защитени зони, определен със заповедта за обявяване и/или с план за управление, спрямо режима на защитени територии, определен по реда на Закона за защитените територии, заповедта за обявяването й и плана за управлението й, спрямо режимите по Закона за водите и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

 При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП.

Средство за електронна идентификация е с ниво на осигуреност "високо" по смисъла на чл.8 от Регламент 910/2014

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/3035

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

Административната услуга стартира с внасяне от възложителя на уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения). Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.
Компетентният орган (КО) преценява начина на процедиране след извършване на проверка за допустимост по чл. 12 от Наредбата за ОС. В 14-дневен срок от подаване на уведомлението КО уведомява писмено възложителя за приложимата процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им. При установени непълноти, пропуски или неточности в уведомлението, КО изисква от възложителя да предостави допълнителна информация и определя срок за това.
При тази административна услуга се преценява начина на процедиране за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им върху защитените зони в случай, че същите са допустими спрямо: режима на дейност на защитените зони, определен със заповедта за обявяването им, както и със заповедта по чл. 19, ал. 1 от ЗБР и/или с плана за управление ако има такива; режима на защитените територии, определен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ), заповедта за обявяването й и плана за управлението й, ако има такъв или заповед по чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ, ако има такава; спрямо режимите по Закона за водите (ЗВ) и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения за планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, предвиждащи водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване с отпадъчни води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗВ. В тези случаи, КО изпраща документацията на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ.
В 7-дневен срок писмото се оповестява на интернет страницата на МОСВ.

Заплащане:
Не се заплаща за услугата