Категории
Министерство

3037 Издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти за канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания

На основание на:
Закон за водите - чл. 46
Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване - чл. 16
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
от 2 до 5 месеца
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
до 20 години
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

 

В 14-дневен срок от обявяването заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. В 14-дневен срок от изтичането на срока за възражения и предложения, министърът на околната среда и водите издава разрешително. Може да бъде назначена комисия за разглеждане на постъпилите възражения или предложения, която да се произнесе по тях. В този случай срокът за произнасяне се удължава с един месец. Разрешителното или решението за отказ в едноседмичен срок се изпраща писмено на заявителя, на съответната общинска администрация, на собственика на съоръженията, както и на заинтересуваните лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Заявлението може да се подаде в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни администравни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/3037

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Управление на водите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. “Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

Документи за предоставяне на услугата:
•заявление по образец за издаване на разрешително и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
Приложения по чл. 11, ал. 3 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
•Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното;
•Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда;
•Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие);
•Актуална скица или карта за имотите, в които се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган или справка с индивидуализиращи данни на имотите и административния орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;
•Становище от собственика на водния обект относно проучване за въздействието върху водния обект на количеството заявени за заустване отпадъчни и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на водите.
Приложения по чл.11, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
•Картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени:
А) границите на обекта, от дейността на който се формират отпадъчни води, и близки населени места;
Б) водният обект;
В) трасето на отвеждащия колектор след площадката на пречиствателната станция и/или пречиствателното съоръжение до мястото на заустване, обозначено с географски координати;
Г) частта от съществуващата канализационна мрежа на обекта - по видове потоци и съоръжения към нея, с посочени географски координати на мястото/местата на заустване във водния обект;
Д) мястото на пречиствателната станция и/или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
Е) предложение за места за собствен мониторинг, включително места за монтиране на измервателни устройства за количествата на заустваните отпадъчни води;
Ж) водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района с нанесени границите на санитарно-охранителните им зони, както и санитарно-охранителните зони около водоизточниците за минерални води
•Данни за вида на канализационната мрежа и предвидените съоръжения към нея
•Данни за пречиствателната станция за отпадъчни води:
А) количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция;
Б) срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения;
В) място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект.
•Данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество и състав на отпадъчните води, както и броя на еквивалентните жители
•Информация за производствените предприятия, за които е предвидено да се включват в селищната канализационна мрежа:
А) собственик или оператор на предприятието;
Б) дейност и описание на технологията;
В) изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества;
Г) вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по отделните потоци;
Д) списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води;
Е) концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
Ж) характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл.35, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г.
•Информация за повторно използване на част от пречистените отпадъчни води:
А) наличие на възможности за повторно използване на пречистените отпадъчни води при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда;
Б) цели на повторното използване;
В) максимално часово, средноденонощно и годишно количество на повторно използваните отпадъчни води.
Приложения по чл. 11, ал. 7 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
•Информация за вида на изградената канализационна система, включително приложени чертежи, с включени, когато това е приложимо, данни за преливниците при смесена канализационна система, дъждозадържателни резервоари, аварийни изпускатели при канализационните помпени станции и байпасни връзки при пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води;
•Копия от разрешителни за водовземане и/или договор за предоставена водна услуга от В и К оператор за водоснабдяване на населеното място;
•Проектни и действителни данни за капацитета на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения (Qмакс.час., Qср.ден., Qгодишно и брой на еквивалентните жители), както и параметри, характеризиращи качеството на водите на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
•Технологична схема за пречистване на отпадъчните води по потоци, вкл. редукция на показателите в отделните стъпала на пречистване;
•Количество и вид на отпадъците, включително утайките, образувани от пречиствателния процес, предвиден метод за тяхното третиране, в т.ч. оползотворяване или обезвреждане
•-Информация за неизградени/невъведени в експлоатация пречиствателни съоръжения от проектната технологична схема на пречиствателната станция за отпадъчни води с посочени срокове за изграждането/въвеждането им в експлоатация;
•Данни и резултати от провеждан собствен мониторинг на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води с посочени местата и видът на измервателните устройства;
•Програма с предвидени мероприятия и срокове за намаляване на замърсяването на заустваните отпадъчни води и привеждане дейността на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, целите и сроковете, определени в съответния план за управление на речните басейни.
Изисквания за предоставяне на услугата:
•актуален документ от собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, удостоверяващ съгласие за извършване на дейностите;
•информация за наличие или липса на задължения от Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и общините.
Процедура, по която се предоставя услугата:
За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите и публикувано на интернет страницата на МОСВ. В 20-дневен срок се проверява дали заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец и дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на ЗВ. Ако заявлението отговаря на изискванията на ЗВ се извършва писмена преценка, която е неразделна част от документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за издаване на разрешително. Когато не са изпълнени изискванията на ЗВ се уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до два месеца. При неотстраняване на несъответствията в двумесечния срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено. В 20-дневен срок след изтичане на срока по разглеждане на документите и ако не са налице основания за отказ се изготвя съобщение, което се изпраща на кмета на съответната община за публично обявяване и се поставя на интернет страницата на МОСВ.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

За издаване на разрешения за ползване на воден обект по приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, се заплаща такса: 500 лв. - чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По банков път