Категории
Министерство

3038 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на сгуроотвали, както и на сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците

На основание на:
Закон за почвите - чл. 23
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
30 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Безсрочно
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за заявяване, заплащане и връчване на електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/3038

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
Процедура

Лицата внасят искане за становище, в което посочват:
Лице за контакт, телефон, факс, електронна поща;
Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението/когато е приложимо;
Работен проект за рекултивация;
Документи за проектантска правоспособност;
Скица на имота/имотите върху които ще се проведе рекултивцията;
Акт за собственост на имота/имотите върху които ще се проведе рекултивацията;
Разрешение за строеж, където е необходимо;
Други документи, изискващи се по Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройство на територията и техните подзаконови нормативни документи.
Други документи, изискващи се от финансиращия орган - Оперативна програма Околна среда, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и др.

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 95 лв.

За издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на сгуроотвали, както и на сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците се заплаща такса в размер на 95 лв., съгласно ПМС № 136/2019 г., чл. 27


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • На гише в административно звено за обслужване в брой
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По банков път